Kas jauns?
Jaunākās izmaiņas
Izmaiņu vēsture (mājas lapa)
Autortiesības
Autortiesību nosacījumi
Licence
Palīdzība
Ievads
Ko var uzzināt
Kur atrast noderīgu informāciju?
Tehniskais atbalsts
Darba uzsākšana
Abonēšana
Kā uzsākt darbu
Programmas instalēšana
Tehniskās prasības
Instalēšanas process
Programmas aktivizēšana
Programmas aktivizēšama pa tālruni
Datu servera instalēšana
Klienta vides instalēšana
Sākam darbu
Jaunināšana no vecākas versijas
Instalācijas izkārtojums
Sākumprogramma
Klienta vides atjaunošana
Datu bāzes veidošana
Datu bāzu saraksts
Jauninājums
Pieslēgumi
Datu glabāšana un datu kopiju veidošana
Kopijas veidošana un atjaunošana no kopijas
Papildus kopiju uzglabāšanas vieta
Dropbox
Jauna konta veidošana
Esoša konta izmantošana
Datu kopiju atrašana Dropbox
Konfigurācija
Individualizācija
Sistēmas pamatelementi
Vispārīgs apraksts
Lentes josla
Sākums
Citas cilnes
Konfigurēšana
PVN likmes
Saraksts
Apraksts
Rīkjosla
Navigatorjosla
Sakārtojums (A->Z vai Z->A)
Atlases panelis (filtrs)
Informācijas skatījumi
Kartīte
Atskaites logs
Dialoga logs
Vednis
Koks
Papildinformācija
Dimensijas
Kā izveidot un pielāgot atskaites
Atskaites izvēle
Lauki
Kā sagrupēt?
Sakārtojums
Opcijas
Atskaites apraksts
Noslēgums
Saīsnes uz atskaitēm
Lietošana
Kā izveidot saīsni uz atskaiti?
Kā atrast saīsni uz atskaiti?
Kā saglabāt atskaiti
Sagatavošana darbam un konfigurēšana
Drošība
Apraksts
Lietotāji
Kas ir lomas un tiesības?
Kā izveidot jaunu lietotāju?
Kā lietotājam piešķirt tiesības?
Paroļu drošība
Sistēmas iestatījumi
Kas ir iestatījumi?
Kā izmainīt iestatījumus?
Kopīgie iestatījumi
Iestatījumi noliktavas uzskaitei
Iestatījumi finanšu uzskaitei
Iestatījumi algu uzskaitei
Algas aprēķina mēnešalgai iestatījumi
Vidējās izpeļņas aprēķina iestatījumi
Svētku dienu aprēķina iestatījumi
Kompensācija par svētku dienu
Komisijas
Iestatījumi - un citi
Autonumerācija un pavadzīmju numerācija
Veidlapu sagatavošana
Uzņēmuma rekvizīti dokumentos
Logotipi
Paraksta un zīmoga vietas
Dokumentu noformējums
Dokumentu veidnes
Veidlapu pievienošana
Veidlapu saglabāšana datu nesējā
Rīkojumi un akti
Pavadzīmju veidnes
Pārdošanas dokumenti
Pavadzīmju veidņu noformēšana
Grāmatojumi veidnēs
Piezīmju sagataves
Partneri
Ievads
Partneru saraksts
Kā ievadīt jaunu vai izmainīt esošu informāciju par partneri
Partnera kartītes ātrā aizpildīšana
Partneru tipi - veids kā sagrupēt partnerus
Institucionālā sektora kods
Partnera adrese un telefons
Partnera nodokļi
Partnera PVN rekvizīti
Fiziskās personas nodokļi
Partnera bankas konts
Partnera kontaktpersonas
Partnera kredītinformācija
Partnera kredītstatuss
Partnera vēsture
Partnera vēstures notikumu tipi
Kā ātri papildināt partneru vēstures notikumus?
Kā atrast līdzīgos partnerus?
Kā nomainīt partneri daudzos dokumentos?
Informācija internetā
Monitorings Firmas.lv
Salīdzināšana Firmas.lv
Grāmatvedība
Kontu plāns
Kontu plāna apraksts
Kā izmainīt kontu plānu?
Kontu pielietojums
Grāmatvedības dokumenti
Finanšu dokumentu saraksts
Kā izveidot vai labot finanšu dokumentu?
Budžeta kodu norādīīšana
Finanšu dokumentu stornēšana
Finanšu dokumentu kontējumi
Kontēšanas veidnes finanšu dokumentiem
Finanšu dokumentu kontēšanas sagataves
Apmaksas datuma uzstādīšana
Piemēri finanšu dokumentu kontēšanai
Apmaksas datums finanšu dokumentos
Finanšu dokumentu apmaksa
Parādu apmaksa un kontēšana
Perioda bloķēšana
Izmaiņu reģistrēšana
Kā aprēķināt valūtas kursu svārstības?
Kases dokumenti
Kases orderu sagatavošana
Kases atskaites
Bankas dokumenti
Maksājumu uzdevumi
Kā izveidot vai labot maksājumu uzdevumu?
Kā nosūtīt maksājumu uzdevumus uz banku?
Kā nolasīt bankas izrakstu?
Gateway
SEB bankas Gateway
SWEDbankas Gateway
Bankas dokumentu apstrāde
Bankas dokumentu masveida kontēšana
Bankas dokumentu grupas masveida nomaiņa
Partneru nosaukuma piešķiršana
Bankas dokumentu automātiska apmaksa
Apmaksas termiņa uzstādīšana finanšu dokumentos
Bankas dokumentu manuāla apstrāde
Atskaite Latvijas Bankai
Avansu norēķini
Avansu norēķinu saraksts
Kā izveidot vai labot avansu norēķinu dokumentu?
Maršrutu lapas
Komandējumu atskaites
Banku saraksts
Valūtas
Valūtu saraksts
Valūtu kursi
EP noteiktais kurss
Grāmatvedības atskaites
Ekspress atskaites
Realizācija
Peļņa
Atskaišu veidošanas princips
Ievads
Atskaites izvēle
Datu atlase
Opcijas un noslēgums
Summas atskaitēs
Dokumentu pārskats
Kontu pārskats
Operācijas periodā
Atskaite VID elektroniskajam auditam
Parādu analīze
Apmaksas kontrole
Apmaksas dzēšana ar trešo personu
Norēķini ar partneri
Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu
Virsgrāmata
Bilance
Kā sagatavot bilances veidni?
Bilances aprēķins
Kā izdrukāt bilanci angļu valodā
Bilance uz EDS
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
Kā izdrukāt PZA angļu valodā
Ienākumu un izdevumu pārskats
PZA uz EDS
Naudas plūsmas pārskats
Naudas plūsmas pārskats
Kā sagatavot naudas plūsmas pārskata veidni?
Budžeta tāmes: plānošana un izpildes kontrole
Parādu administrēšana
Parādnieku reģistrs
Parādnieku reģistra aprēķins
Darbs ar reģistru
Vēstules debitoriem
Nodokļu atskaites
PVN
PVN deklarācija
PVN pārskati
Proporciju automātisks aprēķins
Skaidras naudas deklarācija
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
Atskaites VID EDS
Algu un darbinieku atskaites
PVN eksports ar 01.01.2013
PVN eksports līdz 31.12.2012
Bilance un PZA
Noliktavas uzskaite
Noliktavas uzskaites apraksts
Preces
Preču saraksts
Kā ievadīt jaunu vai izmainīt esošo preču informāciju?
Otra mērvienība kartītē
Preču tipi - veids kā sagrupēt preces
Cenu katalogs
Cenu konvertācija
Atlaides precēm un pakalpojumiem
Preču komplektācija
Noliktavas dokumenti
Noliktavas dokumenti - apraksts
Kā izveidot jaunu noliktavas dokumentu?
Noliktavas dokumentu veidi
Kontēšanas veidnes
Kontēšana pa preču tipiem
Saņemto avansu kontēšana
Saņemto garantijas summu kontēšana
Darbs ar noliktavas dokumentu
Ievads
Noliktavas dokumenta galviņa
Kāda preces vai pakalpojuma informācija ir dokumentā?
Darbs ar precēm un/vai pakalpojumiem noliktavas dokumentā
Zīmne - Cita dokumenta Informācija
Zīmne - Saņemtie avansi
Zīmne - Garantijas summas
Noliktavas dokumenta noslēguma daļa
Noliktavas dokumenta statuss
Kokmateriālu pavadzīmes
Degvielas pavadzīmes
Rēķini
Pavadzīmju un rēķinu izdrukāšana
Kā izdrukāt pavadzīmi vai/un reķinu?
Izdrukāšana uz veidnes
Veidņu saturs
Veidnes ar EP noteikto kursu
Kontējums uz veidnes
Piemērs-akcizētā prece
Pavadzīmes un rēķina izdrukas noformēšana
Derīguma termiņa uzrādīšana
Masveida izdrukāšana
Eksemplāru skaits uz izdrukām
Grāmatojumu norādīšana uz dokumenta
Rekvizītu atrašanās vietas norādīšana pavaddokumentā
Partnera bankas rekvizītu nenorādīšana pavaddokumentā
Partnera datu nenorādīšana pavaddokumentā
CHD 2010S (fiskālā druka)
Pārstrādes procesa uzrādīšana
Pavadzīmes e-pastā
Noliktavas atskaites
Darbinieki
Darbinieku saraksts
Kā ievadīt jaunu darbinieku vai izmainīt informāciju par jau esošu?
Darbinieks - Personas informācija
Darbinieks - Informācija par nodokļiem
EANG izmaiņu imports no EDS
Darbinieks - Amata informācija
Darbinieks - Alga
Saglabājamā alga
Profesiju klasifikators
Darbinieks - Piemaksas par svētku dienām, naktsdarbu, virsstundām
Darbinieks - Ikmēneša piemaksas
Darbinieks - Ikmēneša atvilkumi
Darbinieks - Papildamats
Darbinieks - Notikumu vēsture
Vēstures notikumu ievadīšanas specifika
Darbinieks - Citi notikumi
Darbinieks - Kartīte
Darbinieks - Pārskats
Darbinieks - Rīkojumi
Darba laika kalendārs
Darba laika uzskaite
Darba laika kalendāru saraksts
Kā izveidot jaunu darba laika kalendāru?
Kā strādāt ar darba laika kalendāru?
Darba laika kalendārs - Laiksakritība
Darba laika kalendārs - Notikumu saraksts
Darba laika kalendārs - Jauns notikums
Kā kalendārā izveidot regulāras darba vai svētku dienas - notikumus?
Kā kalendārā izveidot īpašas dienas - notiku sērijas izņēmumus?
Kā izdrukāt darba laika kalendāru?
Darba laika uzskaites tabele
Darba laika uzskaites tabeļu saraksts
Darba laika uzskaites tabeles kartīte
Kā izveidot jaunu darba laika uzskaites tabeli?
Kā pārrēķināt darba laika uzskaites tabeli?
Kā pievienot darbiniekus darba laika uzskaites tabeli?
Jautājumi par tabeles aprēķiniem ārpus perioda
Kā izdrukāt darba laika uzskaites tabeli?
Algas
Saraksts ar algu sarakstiem
Kā izveidot jaunu algu sarakstu?
Algu saraksts - kartīte
Algu saraksts - Kartītes rīkujosla
Algu saraksts - kartītes augšējā daļa
Algu saraksts - kartītes kreisā daļa
Algu saraksts - kartītes labās puses augšējā daļa
Algu saraksts - kartītes labās puses apakšējā daļa
Algu saraksts - Nodokļi
Algu saraksts - Koriģētais ienākums
Algu saraksts - Piemaksas
Algu saraksts - Iemaksas pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas summu uzrādīšana
Algu saraksts - Atvilkumi
Algu saraksts - Atvaļinājums
Algu saraksts - Slimība
Algu saraksts - Algas aprēķins
Algu saraksts - Citādi apliekamie ienākumi
Algu saraksts - un citi
Vidējās izpeļņas aprēķins
Ja nostrādāts mazāk nekā 6 mēn.-gabaldarbs
Ja nostrādāts mazāk nekā 6 mēn.-mēnešalga, stundu likme
Kā izdrukāt algu sarakstu?
Kā izmaksāt algas uz darbinieka bankas kontu?
Algu saraksts - eksports uz Excel
Algu saraksts - Darbinieka algas kartīte
Algu saraksts - Kopsavilkums
Atskaites par algām
Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām
Personīgais konts
Gada atskaite par izmaksātajām summām
Ziņojums par SAI, IIN un UDVRN
Ziņas par darba ņēmējiem
Avansi
Saraksts ar avansu sarakstiem
Kā izveidot jaunu avansu sarakstu?
Kā nosūtīt algas kartīti uz darbinieka e-pastu?
VSAOI pārsniegums
Izmaksas
Saraksts ar izmaksu sarakstiem
Kā izveidot jaunu izmaksu sarakstu?
Izmaksu saraksts - kartīte
Izmaksu saraksts - Kartītes rīkujosla
Izmaksu saraksts - kartītes augšējā daļa
Izmaksu saraksts - kartītes kreisā daļa
Izmaksu saraksts - kartītes labā puse
Kā izdrukāt izmaksu sarakstu?
Kā izmaksāt izmaksas uz bankas kontu?
Izmaksu saraksts - eksports uz Excel
Kā uzskaitīt autoratlīdzību?
Atskaites par izmaksām
Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi - Saraksts
Pamatlīdzekļi - Kartīte
Pamatlīdzekļi - Kategorijas
Pamatlīdzekļi - Izveidošanas izmaksas
Pamatlīdzekļi - Amortizētās aizstāšanas izmaksas
Pamatlīdzekļi - Pārvērtēšana
Kapitālās izmaksas
Pamatlīdzekļi - Nolietojums
Finanšu nolietojums
Nodokļu nolietojums
Pamatlīdzekļi - Automatizēts nolietojuma aprēķins
Pamatlīdzekļi - Manuālais nolietojuma aprēķins
Biežāk pieļautās kļūdas
Pamatlīdzekļi - rīkojumi un akti
Pamatlīdzekļi - Citi notikumi
Pamatlīdzekļi - Atskaites un pārskati
Kā var veidot savas pamatlīdzekļu atskaites?
Datu imports/eksports
Kā eksportēt datus?
Kā importēt datus?
Eksports uz Excel, Calc, Word un Writer

© 2016 SIA Tilde