Budžeta kodu norādīīšana

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grāmatvedība  > Grāmatvedības dokumenti > Kā izveidot vai labot finanšu dokumentu? >

Budžeta kodu norādīīšana

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sistēmā izveidota iespēja katrai grāmatojuma rindiņai papildus kontiem, norādīt budžeta kodus.

Budžeta kodu, kā obligātu grāmatojuma parametru noteiktos gadījumos, nosaka MK noteikumi “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” un speciālie noteikumi, piemēram “Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām”.

Budžetu izdevumu klasifikācija kodificē izdevumu veidus atbilstoši funkcionālajām kategorijām, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu izpildes analīzi, statistiskās informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Budžetu ieņēmumu klasifikācija kodificē ieņēmumu veidus, lai nodrošinātu informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi.

Budžetu finansēšanas klasifikācija nosaka darījumu neto vērtību dalīju­mā pa finanšu instrumentu veidiem, kas neietver finanšu instrumenta valūtas kursa svārstības, cenu izmaiņas un pārvērtēšanu.

Institucionālo sektoru klasifikāciju izmanto normatīvajos aktos budžeta un finanšu vadības jomā noteikto budžetu uzskaitē (atbilstoši naudas plūsmas un uzkrājuma principam), pārskatu sagatavošanā un parāda uzskaitē.

BET, ja vien neesat valsts, pašvaldības iestāde, katra koda izmantošanu varat noteikt atbilstoši nepieciešamajiem uzskaites principiem un mērķiem!

Kodu norādīšana grāmatojuma rindiņā iestatāma Konfigurācijā, ieliek pazīmi, kādus kodus izmantot

bk_konfig_pazimes_zoom60

bk_gramat_ar_kodiem_tukss_zoom60

Visus kodus iespējams norādīt grāmatojumā gan debeta, gan kredīta pusē.

Kodu sarakstu var atvērt lentes joslas grupā Iestatījumi izvēloties nolaižamajā sarakstā atbilstošo kodu grupu

bk_lente_zoom60

Nolaižamajā saraksta izvēlnē aktīvi būs tikai tie kodi, kas atzīmēti Konfigurācijā!

Visi saraksti ir manuāli maināmi — dzēšami, papildināmi, rediģējami.

bk_sarakstu_tabula_zoom60

BaloonInfo.32.32

Kodus, atšķirībā no kontiem, var piešķirt gan debeta, gan kredīta pusē, gan atsevišķi tikai vienā no grāmatojuma pusēm

Konfigurācijā atzīmētie kodi tiks uzrādīti finanšu dokumentos ar atsevišķām kolonnām gan debeta, gan kredīta pusēs

bk_fin_dok_zoom60

Atverot sarakstu, lai izvēlētos kodus, pirms tiem ir lauks, urā ar “+” vai “—“ norādīta to piederība noteiktai kodu grupai:

“+” — ieņēmumu kodi;

“–“— izdevumu kodi

bk_fin_dok_zime_zoom75