Budžeta tāmes: plānošana un izpildes kontrole

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grāmatvedības atskaites >

Budžeta tāmes: plānošana un izpildes kontrole

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tā ir iespēja ievadīt uzņēmuma plānotos rādītājus un kontrolēt to izpildi.

Sadaļā Finanšu atskaites iekļauta zīmne Budžeta tāmes, kur var ievadīt plānotos rādītājus, izvēloties gan pēc budžeta klasifikatora kodiem, gan uzņēmuma kontiem, gan kontu dimensijām. Varat izvēlēties, par kādu periodu vēlaties sastādīt tāmi un cik precīzi veikt plānošanu (perioda iedalījums): mēneša, ceturkšņa vai gada robežās.

Lai sastādītu tāmi, norādiet tāmes nosaukumu, izvēlieties kontroles veidu (budžeta pozīcijas, ja izmantojat budžeta kodus, vai uzņēmuma kontu plāns), norādiet periodu, par kādu veicama kontrole, un perioda iedalījumu (mēnesis, ceturksnis, gads).

bt_logs_zoom60

Kad parametri norādīti, noklikšķiniet uz pogas Sastādīt, lai atvērtu sagataves veidne. Tajā piesaistiet kontus, norādiet to līdzekļu uzkrāšanas pusi (debets vai kredīts) un ierakstiet plānotos rādītājus pa mēnešiem vai ceturkšņiem. Gada kopsummas sistēma saskaitīs. Ja pamatkontiem ir izveidoti apakškonti, tad, atzīmējot attiecīgo izvēles rūtiņu blakus konta lodziņam, tāmē tiks iekļauti arī apakškonti.

bt_sastadit_1_zoom65

Ja budžeta tāmi sastādīsit pēc budžeta kodu klasifikatora, sistēma nepiedāvās izvēlēties debeta/kredīta pozīcijas, jo tiem nav debeta un kredīta opciju.

bt_sastadit_2_zoom65

Ja budžeta tāmi sastādīsit pēc kontu dimensijām, vispirms izveidojiet dimensiju sarakstu (Sistēmas iespējasDimensijasplašākas grupēšanas iespējas).

dimens_koks_zoom65

Pēc tam kontu plānā nepieciešamajiem kontiem pievienojiet izvēlētās dimensijas.

dimens_kontam_zoom60

Kad kontu plānā dimensijas piesaistītas, var veidot budžeta tāmi, kurā ieņēmumi un izdevumi tiks saskaitīti dimensiju (piemēram, projektu) ietvaros. Ja, veidojot tāmi, norādīsit debeta/kredīta opciju, summas tāmē tiks saskaitītas, ņemot vērā kontu debetu vai kredītu.

Nenorādot šo opciju, tāme tiks aprēķināta, izskaitļojot kontu debetu un kredītu starpību.

bt_dimens_1_zoom65

Lai aprēķinātu faktiskās summas, noklikšķiniet uz pogas Izpildes kontrole. Faktiskās summas tāmē tiek aprēķinātas pēc ierakstiem finanšu dokumentos.

bt_dimens_2_zoom65

Budžeta tāmes var izdrukāt un eksportēt uz Excel formātu.

BaloonWarning.32.32

Ja darbā izmantosiet tāmē nenorādītus kontus vai budžeta kodus, sistēma tāmē tos neiekļaus automātiski.